Personvernerklæring

1. Om personvernerklæringen

Beskyttelsen av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Denne personvernerklæringen angir hvilke personopplysninger vi samler inn for å kunne tilby deg våre tjenester. Personvernerklæringen beskriver også hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter knyttet til ditt personvern, og hvorledes du kan gjøre dem gjeldende.

2. Databehandler

Altidata-tjenester blir levert av Altidata AS Org nr 989 578 448 (heretter «Altidata», «vi», «oss»). Altidata AS, Hollendergata 3, 4514 Mandal, e-postadresse: post@altidata.no. Som databehandler er vi ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, som vi samler inn gjennom våre nettsider og tjenester.

3. Hvilken informasjon om deg samler vi inn?

Vi må samle inn informasjon om deg for å kunne tilby våre tjenester. Arten av denne informasjonen avhenger av hvilken av våre tjenester du benytter.

3.1 Informasjon vi får fra deg

Vi får informasjon fra deg når du:

 • Bestiller en tjeneste på våre nettsider
 • Bruker vår kundeportal hvor du må oppgi opplysninger om deg, eller
 • På annen måte deler dine opplysninger med oss, enten direkte eller indirekte.

Denne informasjon vil bestå av:

 • Person- og kontaktopplysninger – navn, e-postadresse, adresse, fødselsdato, personnummer, telefonnumre o.l.
 • Betalingsinformasjon – fakturainformasjon, bankkontonummer, o.l.

3.2 Informasjon vi samler inn når du benytter våre tjenester

Når du benytter våre tjenester (slik som når du bestiller en vare eller bruker kundeportalen vår), kan vi samle inn følgende informasjon om deg:

 • Informasjon om varer/tjenester – opplysninger vedrørende kjøpe
 • Historisk informasjon – dine tidligere kjøp
 • IP- adresse
 • Dato og tidspunkt for når du besøkte Altidata-nettsiden
 • Nettsiden som førte deg til Altidata-nettsiden
 • Enhetens ID, slik som enhetsmodell og individuell enhets-ID, og/eller cookie-ID (informasjonskapsler), og annen informasjon om din enhet (f.eks nettleser, språk, tidssoneinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning).
 • Kanal for innsamling av informasjon: nettleser, mobilnettleser, applikasjon og nettleserversjon
 • Geografisk informasjon – din geografiske lokasjon/posisjon

Opplysningene du deler med oss, samt opplysningene om varer/tjenester og finansiell informasjon, er nødvendige for å kunne tilby deg våre tjenester. De andre opplysningene vi samler inn er nødvendig for å kunne oppfylle andre formål, slik de er angitt nedenfor.

4. Hvorfor behandler vi dine opplysninger? Hvor lenge lagres opplysningene om deg?

Vi behandler opplysningene om deg for de formålene som er angitt nedenfor. Du vil også finne informasjon om hvor lenge vi lagrer dine opplysninger i tabellen under.

Altidata kan behandle dine opplysninger for:

Segment Formål – hva gjør vi? Hjemmel for behandlingen Automatisert avgjørelse Lagringstid
  For å identifisere og verifisere dine person- og kontaktopplysninger Oppfyllelse av avtaleforpliktelse (Artikkel 6.1 b i personopplysningsloven)
Opplysningene er nødvendige for å inngå avtale med deg, og for å levere våre tjenester
Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
  For å administrere betalinger, tjenester og kundeforholdet Oppfyllelse av avtaleforpliktelse (Artikkel 6.1 b i personopplysningsloven)
Opplysningene er nødvendige for å inngå avtale med deg, og for å levere våre tjenester
Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
Generelle Altidata-tjenester For å administrere Altidata tjenester og interndrift Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven)
Vår beretttigede interesse innebærer å ha velfungerende tjenester
Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
  For å etterleve gjeldende lovverk,slik som hvitvaskingsregelverket og regnskapsloven Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (Artikkel 6.1 c i personopplysningsloven). Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
Identifisering, risiko- og svindelhåndtering For å utføre eksterne og interne undersøkelser – f.eks kredittsjekker Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven)

 

Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap.

Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
  For å identifisere og verifisere dine person- og kontaktopplysninger Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven)

 

Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap.

Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
  Håndtere risiko, forhindre svindel og gjennomføring av risikoanalyser Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven)

 

Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap.

Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
  For å forhindre misbruk og uberettiget bruk av Altidata tjenester, ved å f.eks forbedre kredittrisiko- og svindelmodellene Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven)

 

Vår berettigede interesse innebærer å ha fungerende og tilstrekkelige modeller for å beskytte oss mot kreditt- og svindeltap

Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet

4.1 Utvikling av Altidata tjenester

Dine opplysninger vil benyttes idet Altidata leverer sine tjenester, slik som brukeridentifisering og for å gjøre tjenestene mer personlige, interaktive og brukervennlige. Dine opplysninger vil også benyttes for å kunne besvare dine henvendelser og spørsmål, for å implementere de valgene du foretar og andre liknende gjøremål, for å ivareta datasikkerhet og personvern, og for å forhindre misbruk og uberettiget bruk av Altidata nettbaserte tjenester.

4.2 Kundekommunikasjon

Dine opplysninger kan benyttes til kundekommunikasjon, for eksempel for å sende deg notifikasjoner vedrørende våre tjenester og for å kontakte deg i forbindelse med kundeservice.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Som en hovedregel overfører vi ikke dine opplysninger utenfor EU/EØS-området. Dersom det skulle forekomme, forsikrer vi at dine opplysninger blir forsvarlig behandlet, beskyttet med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå eller med nødvendige sikkerhetstiltak. Eksempler på slike sikkerhetstiltak er kontraktfestet konfidensialitet i tilknytning til behandling av dine personopplysninger, behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende lov, slik som bruk av EUs standardkontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen og andre tiltak som sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Du kan be om informasjon om de implementerte sikkerhetstiltakene ved å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon fremgår av punkt 11 i personvernerklæringen.

5. Hvilke rettigheter har du?

Korrigering: Vi vil forsikre oss om at opplysningene vi har om deg er oppdaterte og korrekte. Du kan be oss om å korrigere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

Innsyn: Du kan be om en utskrift av de personopplysningene vi har om deg.

Krav om innsyn.pdf

Sletting: Du kan be oss om å slette opplysningene vi har registrert på deg. Dette gjelder likevel ikke dersom opplysningene er nødvendige for å levere våre tjenester. Vi kan heller ikke slette de opplysningene som vi er pålagt å lagre i henhold til gjeldende lovgivning.

Krav om sletting.pdf

Innsigelsesrett: Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som skjer i samsvar med personopplysningsloven artikkel 21. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til personvern@altidata.no

Tilbakekall av samtykke: Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke på hvilket som helt tidspunkt. Et tilbakekall av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som skjedde før samtykke ble tilbakekalt. Dersom du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du sende en e-post til personvern@altidata.no

Dataportabilitet: Ved automatisert behandling av dine personopplysninger for å oppfylle en avtale, har du rett til å be om at personopplysningene vi har registrert på deg utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinleselig format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

Klagerett: Du kan når som helst sende en klage til oss eller til tilsynsmyndighetene.

Klage direkte til oss sendes til Altidata AS, attn. Personvern, Hollendergata 3, 4514 Mandal. Eller personvern@altidata.no

Klage til tilsynsmyndighetene sendes til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Eller postkasse@datatilsynet.no

6. Til hvem utleveres dine personopplysninger?

Vi kan dele eller utlevere dine personopplysninger til utvalgte tredjeparter:

 • Vi kan utkontraktere deler av behandlingen av dine personopplysninger til en tredjepart.
 • Vi kan utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandør for å innfri våre forpliktelser i avtaleforholdet med deg, og for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.
 • Vi kan dele nødvendige personopplysninger med selskapet du kjøpte varen fra, for at de skal kunne levere og administrere din bestilling. I et slikt tilfelle vil behandlingen av dine opplysninger hos selskapet, falle inn under deres personvernerklæring.
 • Vi kan dele dine personopplysninger med kredittopplysningsbyråer og leverandører av identitetsoppslag (for eksempel Folkeregisteret) for å vurdere din kredittverdighet og foreta en risikovurdering ved din forespørsel om å benytte en av våre betalingsalternativer, og for å bekrefte/verifisere din identitet og adresseinformasjon.
 • Kredittopplysningsbyrået vi benytter: https://www.bisnode.no Bisnode Norge AS
 • Kontroll opp mot registre for hvitvasking og terrorfinansiering: https://www.softronic.se Softtronic AB.
 • Vi kan utlevere nødvendige personopplysninger til myndigheter slik som politiet, skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter når dette er lovpålagt. Et eksempel på lovpålagt utlevering av personopplysninger er for formål knyttet til forhindring av hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi kan imidlertid også utlevere dine personopplysninger når offentlige myndigheter etterspør det med hjemmel i gjeldende lovgivning.

Hvis vi deler dine personopplysninger med slike tredjeparter, gjennomfører vi egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles med tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse ved overføring eller utlevering til slike tredjeparter.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter. Vi vil heller aldri utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for direkteannonsering, fjernsalg eller andre liknende former for direkte markedsføring, meningsmålinger eller markedsundersøkelser, så fremt du ikke har gitt oss ditt samtykke til dette.

7. Hvordan ivaretar vi sikkerheten rundt dine personopplysninger?

Vi benytter oss av den nyeste teknologien for å ivareta sikkerheten rundt dine personopplysninger. Dette betyr at vi benytter oss av alle nødvendige tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uberettiget/uautorisert tilgang, overføring, ødeleggelse eller annen uberettiget behandling. Våre sikkerhetstiltak består blant annet av moderne brannmurer, krypteringer, sikkert IT-miljø, egnet adgangskontroll, opplæring av vårt personale som behandler dine personopplysninger og nøye valg av underleverandører. I tillegg er adgangen til dine personopplysninger begrenset til ansatte i Altidata som har behov for disse opplysningene for å levere våre tjenester til deg.

8. Andre nettsider

Våre nettsider kan koble til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene eller for deres personvernerklæringer. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom andre nettsiders personvernerklæring, vilkår og betingelser før du bruker dem.

9. Bruk av cookies/informasjonskapsler og annen liknende sporingsteknologi

Altidata benytter cookies for å levere sine tjenester. Cookies er små filer som lagres midlertidig på din harddisk. Cookies benyttes kun for å samle informasjon om bruken av Altidata tjenester. Dette gjør det mulig å gjenkjenne din enhet automatisk neste gang du benytter en av våre tjenester. Cookies inneholder imidlertid ingen personopplysninger, slik at ditt personopplysningsvern er ivaretatt. Avhengig av dine innstillinger, kan din nettleser automatisk akseptere cookies. Du kan imidlertid, når som helst, endre din nettlesers innstillinger og benytte Altidata uten cookies. Brukervennligheten kan i så fall bli noe begrenset.

Oversikt over cookies

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi utvikler våre nettsider kontinuerlig, og forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil publiseres i personvernerklæringen. Endringer kan også foretas ved relevante endringer i gjeldende lovverk. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom går igjennom vår personvernerklæring.

11. Spørsmål om personvern

Vi har samarbeid med en spesialist innen personvern. Hvis du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller personvern generelt, kan du sende disse på e-post til personvern@altidata.no.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 18.06.2018.